عکس ایزوگام، ایزوگام دلیجان و رول ایزوگام. نصب ایزوگام روی بام و دیوارها برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به ساختمان